Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van vennootschappen behorende tot de ICT-groep

Onder “ICT” wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan iedere dochteronderneming en iedere andere onderneming die tot de ICT-Groep behoort, welke, voor zichzelf aan de andere partij – waarbij die partij geacht wordt te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel in het kader van een publieke taak (hierna: de Opdrachtgever) - een aanbieding heeft gedaan of voor zichzelf met Opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en welke deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Tot de ICT-Groep behoren alle rechtspersonen en vennootschappen die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2:24a tot en met 2.24c Burgerlijk Wetboek aan ICT Automatisering N.V. zijn verbonden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 10 februari 2009 onder nummer 24186237. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn tevens beschikbaar op internet: www.ict.nl.

ALGEMENE BEPALINGEN

 1.      TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1     Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Onderhandelingen met, aanbiedingen van en alle opdrachten aan ICT met betrekking tot de levering van roerende zaken (inclusief maar niet gelimiteerd tot Hardware) en/of het verstrekken van licenties en/of het verrichten van Diensten, alsmede op alle Overeenkomsten terzake daarvan. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden bestaan uit algemene bepalingen, welke betrekking hebben op alle hiervoor genoemde werkzaamheden, en bijzondere bepalingen welke betrekking hebben op de daarin omschreven werkzaamheden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen, prevaleren de bijzondere bepalingen. Ingeval van gemengde Overeenkomsten gelden de respectieve bijzondere bepalingen voor elk van de in die Overeenkomsten overeengekomen werkzaamheden.

1.2     De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3     Op van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze voorwaarden door ICT schriftelijk zijn aanvaard.

1.4     Een Opdrachtgever met wie eenmaal onder deze Algemene Leveringsvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op daaropvolgende onderhandelingen met en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ICT.

1.5     Onder "Algemene Leveringsvoorwaarden” wordt verstaan: deze “Algemene Leveringsvoorwaarden van vennootschappen behorende tot de ICT-groep”.

1.6     Onder “Diensten” wordt verstaan: activiteiten en/of werkzaamheden, inclusief maar niet gelimiteerd tot: softwareontwikkeling, advisering, installatie en inbedrijfstelling, ondersteuning, opleiding, detachering en onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Software en Hardware.

1.7     Onder "Documentatie” wordt verstaan: alle door ICT aan Opdrachtgever in samenhang met de Software en/of Hardware geleverde documenten waarin de technische- en/of functionele specificaties van de Software en/of Hardware en/of de handleiding tot gebruik van de Software en/of Hardware zijn opgenomen.

1.8     Onder “Executables” wordt verstaan: computerbestanden die door een computer uit te voeren zijn, niet zijnde broncodes.

1.9     Onder “Hardware” wordt verstaan: computers en daarmee verwante apparatuur, verwante Documentatie, accessoires, onderdelen en upgrades.

1.10    Onder “Software” wordt verstaan: iedere vorm van computerprogrammatuur (onder andere bron-code, object-code, Executable, scripts, etc.), met inbegrip van programmatuur die in apparatuur is ingebouwd (onder andere operating software, firmware etc.), alle door of namens ICT vervaardigde ontwerpmaterialen, Documentatie en alle nieuwe versies, nieuwe releases, uitbreidingen, wijzigingen en verbeteringen daarvan respectievelijk daarin.

1.11    Onder "Specificaties" wordt verstaan: alle technische en functionele eigenschappen van de Software en/of Hardware die zijn vervat in de Documentatie en/of in een ander door ICT opgesteld of geaccordeerd document.

1.12    Onder "Onvolkomenheden" wordt verstaan: alle in de Software voorkomende significante afwijkingen van de Specificaties, alsmede indien de Hardware niet of niet zonder onderbreking voldoet aan de Specificaties. Iets is alleen een Onvolkomenheid indien dit door Opdrachtgever kan worden aangetoond en gereproduceerd.

1.13    Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: iedere overeenkomst met betrekking tot het leveren van roerende zaken (inclusief maar niet gelimiteerd tot Hardware) en/of het verstrekken van licenties en/of het verrichten van Diensten door ICT aan Opdrachtgever.

2.      ONDERHANDELINGEN MET ICT

2.1     Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn mede van toepassing op alle besprekingen tussen ICT en Opdrachtgever met betrekking tot de inventarisatie van een mogelijke overeenkomst (hierna: “de Onderhandelingen”). ICT is te allen tijde gerechtigd de Onderhandelingen te beëindigen zonder tot schadevergoeding of voortzetting van de Onderhandelingen gehouden te zijn.

2.2     Indien, voordat een Overeenkomst is afgesloten overeenkomstig artikel 3.3, ICT al vast start met het uitvoeren van de Diensten op verzoek van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever daarvan kennis draagt, maar daartegen niet schriftelijk bezwaar maakt, dan is Opdrachtgever verplicht de gedurende de Onderhandelingen reeds overeengekomen vergoeding(en) of anders de gebruikelijke door ICT berekende vergoeding(en) te betalen. Indien onverhoopt geen Overeenkomst wordt afgesloten dan zal Opdrachtgever de betreffende Diensten vergoeden tot het moment waarop ICT de Diensten heeft gestaakt. Bedoelde Diensten zullen alsdan uitsluitend worden verricht onder toepassing van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

3.      AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1     Alle aanbiedingen van ICT zijn vrijblijvend.

3.2     Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

3.3     ICT is slechts gebonden wanneer en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ICT niet behalve en in zoverre ICT deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.4     ICT is gerechtigd haar verplichtingen onder de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

4.      RECHTEN MET BETREKKING TOT SOFTWARE, HARDWARE EN DOCUMENTATIE

4.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dan wel indien daarvan in de bijzondere bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is afgeweken, blijven de auteursrechten en alle (overige) intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde Software, Hardware en Documentatie bij ICT en/of haar licentiegevers en gaan deze rechten niet op Opdrachtgever over. Waar in deze Algemene Leveringsvoorwaarden sprake is van "leveren" of vervoegingen van dit woord dan mag daaruit niet worden afgeleid dat overgang van eigen­dom of intellectuele eigendomsrechten is beoogd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen verleent ICT aan Opdrachtgever voor onbepaalde tijd het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de ter beschikking gestelde of ontworpen Software, Hardware en Documentatie enkel voor eigen toepassingen te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 4. De Software en Hardware dienen te worden gebruikt zoals omschreven in de Documentatie. ICT is gerechtigd om technische maatregelen ter bescherming van de Software en/of Hardware te nemen.

4.2     Indien is overeengekomen dat de Software uitsluitend op één of meer specifiek aangeduide computer(s) en/of op één of meer specifiek aangeduide locatie(s) mag worden gebruikt dan is Opdrachtgever - indien en zolang het gebruik van de Software op de specifiek aangeduide computers of locaties in verband met storingen, onderhoud, calamiteiten, vervanging of verhuizing onwenselijk of onmogelijk is - gerechtigd om de Software op vervangende computers of locaties te gebruiken. In dat geval dient Opdrachtgever ICT hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. In geen geval mag de Software dan gelijktijdig op meer dan het overeengekomen aantal computers of locaties worden gebruikt.

4.3     Opdrachtgever is gerechtigd om - uitsluitend indien dit voor back-up doeleinden gewenst is - twee kopieën van de Software en de Documentatie te vervaardigen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het vervaardigen van meer kopieën.

4.4     Op de (dragers van de) conform het voorgaande lid gemaakte kopieën dienen door Opdrachtgever alle namen, merken en tekens te worden aangebracht die op de originelen zijn vermeld.

4.5     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal ICT Opdrachtgever uitsluitend de Executables van de Software verschaffen.

4.6     Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen noch om door middel van reverse engineering of anderszins (te trachten om) de bron-code van de Software te creëren indien de bron-code niet aan hem geleverd is.

4.7     Indien Opdrachtgever voor het vervaardigen van interfaces tussen de Software en één of meerdere andere programma's die geen inbreuk maken op de (auteurs)rechten van ICT informatie nodig heeft die Opdrachtgever niet kan verkrijgen anders dan door het verrichten van één of meer in het vorige lid genoemde handelingen, dan is Opdrachtgever verplicht zich tot ICT te wenden met het verzoek om de betreffende informatie ter beschikking te stellen. Hieruit kan geen enkel recht van Opdrachtgever noch enige verplichting van ICT tot het beschikbaar stellen van de betreffende informatie worden afgeleid.

4.8     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet gerechtigd om de Software en de Documentatie aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of op enigerlei andere wijze aan derden kenbaar te maken. Tenzij ICT de Software niet (meer) wenst te onderhouden, om andere redenen dan een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtgever, is Opdrachtgever evenmin gerechtigd om de Software door een derde te doen onderhouden.

4.9     Door ICT te leveren systeem en/of applicatie software van derden worden geleverd conform de bijbehorende licentie- en garantievoorwaarden van deze derden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende licentie tijdens het gebruik.

5.      PRIJS

5.1     Door ICT opgegeven of met ICT overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW en exclusief eventuele invoer- of uitvoerrechten, en gelden slechts bij levering af kantoor. Prijzen zijn voorts exclusief de kosten van verpakking, verzending, verzekering en installatie.

5.2     Indien ICT verpakking, verzending, verzekering en/of installatie op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen dan is ICT gerechtigd Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij ICT gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.3     Door ICT opgegeven of met ICT overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op lonen en kostprijzen op het moment van de aanbieding of aanvaarding van een opdracht door ICT. Indien de lonen en/of kostprijzen nadien verhoging ondergaan is ICT gerechtigd een dienovereenkomstige prijsverhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover dat redelijk is.

5.4     Indien een vaste prijs is overeengekomen en Opdrachtgever wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht wenst aan te brengen, dan zal ICT Opdrachtgever informeren over de gevolgen van die wijzigingen en aanvullingen voor de prijs.

6.      LEVERTIJD, LEVERING EN ACCEPTATIE

6.1     De levertijd gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.3 en nadat Opdrachtgever aan ICT alle gegevens, documenten, apparatuur, computertijd en (kantoor)ruimten heeft geleverd en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door ICT is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van ICT is gesteld.

6.2     De door ICT te leveren Software, Hardware, Documentatie en overige zaken gelden als geleverd zodra zij voor verzending naar of ten behoeve van Opdrachtgever het kantoor van ICT of door ICT ingeschakelde derden hebben verlaten. Indien Opdrachtgever de Software, Hardware, Documentatie en/of overige zaken niet op het afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen gelden zij als geleverd op het moment dat zij het kantoor zouden hebben verlaten indien aan de zijde van Opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan. In een dergelijk geval is ICT gerechtigd een en ander op kosten van Opdrachtgever op te slaan.

6.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de overeengekomen levertijden bij benadering. Overschrijding van levertijden geeft Opdrachtgever geen recht op (aanvullende of vervangende) schadevergoeding of op niet-nakoming door Opdrachtgever van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting. Opdrachtgever is echter gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien ICT de te leveren Software, Hardware en Documentatie niet binnen een door Opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding aangezegde redelijke termijn alsnog geleverd heeft. Indien expliciet een uiterste datum is overeengekomen en Opdrachtgever wijzigingen in en/of aanvullingen op de opdracht wenst, zal ICT Opdrachtgever informe­ren over de gevolgen van die wijzigingen en aanvullingen voor die uiterste datum.

6.4     Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Levertijden worden ook verlengd met de tijd dat Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door ICT redelijkerwijze verwacht kan worden.

6.5     ICT heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

6.6     Al de door ICT geleverde Software, Hardware en Documentatie zullen door Opdrachtgever, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na levering worden gekeurd en vervolgens geaccepteerd, na verhelpen van mogelijke Onvolkomenheden. De acceptatie van Software is in meer detail gespecificeerd in artikel 20.

7.      RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

7.1     Het risico voor de door ICT te leveren zaken (dragers van Software daaronder begrepen) is voor Opdrachtgever vanaf het moment van levering en voor door ICT te leveren of te ontwikkelen Software vanaf het moment waarop de (deel)acceptatietest is geslaagd overeenkomstig deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Indien geen (deel)acceptatietest is overeengekomen, dan is de Software voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment waarop de Software feitelijk ter beschikking van Opdrachtgever wordt gesteld.

7.2     Alle door ICT geleverde zaken (dragers van Software daaronder begrepen) blijven eigendom van ICT tot het moment dat Opdrachtgever al hetgeen aan ICT verschuldigd is in verband met de onderliggende Over­eenkomst volledig heeft betaald, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt Opdrachtgever niet toe. Dit artikel 7.2 is niet van toepassing op Software en Documentatie. Daarvoor geldt artikel 4.1. Indien echter in afwijking van artikel 4.1 ICT en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat de in artikel 4.1 bedoelde rechten toekomen aan Opdrachtgever, geldt het in de eerste zin van dit artikel 7.2 bepaalde tevens voor door ICT geleverde Software en Documentatie.

8.      OVERMACHT

8.1     ICT is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, waaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan ICT van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van ICT en/of Opdrachtgever.

8.2     In geval van overmacht aan de zijde van ICT worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel ICT als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te worden en onverminderd het overigens in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde.

GARANTIE

 9.      GARANTIE ALGEMEEN

9.1     Voor delen van het geleverde die ICT van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van ICT jegens Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens ICT. ICT zal ter zake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan Opdrachtgever overdraagt.

9.2     Opdrachtgever is gehouden ICT desverlangd tot garantieverlening in staat te stellen en zal ICT in verband hiermede desgevraagd onder meer computertijd, (kantoor)ruimte en communicatiefaciliteiten ter beschikking stellen.

9.3     ICT is in geen geval gehouden om verloren of verminkte gegevens cq data te reconstrueren en/of herstellen.

10.     GARANTIE INGEVAL VAN LEVERING VAN SOFTWARE EN HARDWARE

10.1    ICT garandeert dat de Software en Hardware in essentie in overeenstemming met de Specificaties functioneert. De garantie bestaat uit het herstel van Onvolkomenheden overeenkomstig het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde.

10.2    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de garantietermijn zes (6) maanden na levering, dan wel - indien een acceptatietest is overeengekomen - na het slagen van de acceptatietest.

10.3    Indien de Software of Hardware gedurende de garantietermijn naar het oordeel van Opdrachtgever Onvolkomenheden bevat dan dient Opdrachtgever dit onverwijld - doch uiterlijk veertien (14) dagen na het blijken van de Onvolkomenheden - schriftelijk aan ICT mede te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ICT vervalt.

10.4    Indien ICT na ontvangst van de in artikel 10.3 bedoelde mededeling Onvolkomenheden constateert dan zal:

indien is overeengekomen dat ICT Onvolkomenheden zal herstellen door middel van het ter beschikking stellen van nieuwe versies en nieuwe releases van de Software, ICT zich inspannen om die Onvolkomenheden te herstellen in de eerstvolgende nieuwe versie of release, tenzij dit redelijkerwijs niet meer mogelijk is, in welk geval ICT zich zal inspannen om de betreffende Onvolkomenheden te herstellen in de daaropvolgende nieuwe versie of release.

ICT kan niet worden verplicht om nieuwe versies en releases uit te brengen, noch kan ICT worden verplicht dit op een ander dan een door ICT te bepalen moment te doen;

indien is overeengekomen dat ICT Onvolkomenheden zal herstellen anders dan door het ter beschikking stellen van nieuwe versies of releases, ICT zich inspannen om de Onvolkomenheden, met inachtneming van de eventueel overeengekomen reactietijden, zo spoedig mogelijk te herstellen.

10.5    Onverminderd de bepalingen van artikel 10.6 zullen herstelwerkzaamheden die zijn uitgevoerd op grond van door ICT erkende garantieaanspraken kosteloos worden verricht.

10.6    Indien voor, tijdens of na het door ICT verrichten van herstelwerkzaamheden blijkt dat Onvolkomenheden samenhangen met omstandigheden die niet voor rekening en risico van ICT komen, zullen de door ICT te verrichten of inmiddels verrichte herstelwerkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven. Deze herstelwerkzaamheden zijn dus niet begrepen onder de garantie. Onder omstandigheden die niet voor rekening en risico van ICT komen zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, de navolgende feiten begrepen:

 1. de door ICT gegeven aanwijzingen voor gebruik zijn niet exact opgevolgd;
 2. de Software en/of Hardware is onoordeelkundig en/of niet in overeenstemming met de Specificaties en/of de Documentatie gebruikt;
 3. Opdrachtgever zelf of niet door ICT ingeschakelde derden hebben zonder toestemming van ICT aan de Software en/of Hardware werkzaamheden (onderhoud daaronder begrepen) verricht;
 4. Opdrachtgever is enige uit de onderliggende Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens ICT niet, niet behoorlijk of niet tijdig nagekomen;
 5. van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand, gebreken in communicatielijnen of spanningsvoorziening, etc.

10.7    Opdrachtgever dient met betrekking tot uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren uiterlijk bij keuring of test, dan wel, indien zo'n keuring of test niet is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ICT vervalt.

11.     GARANTIE INGEVAL VAN ONDERHOUD

11.1    ICT garandeert uitvoering van het door haar verrichte onderhoud in overeenstemming met de algemeen geldende industriële normen gedurende een periode van drie (3) maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de betreffende Software of Hardware door ICT feitelijk weer ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld.

11.2    Indien het onderhoud ondeugdelijk is verricht, zal Opdrachtgever ICT hierover schriftelijk informeren. De in artikel 11.1 verleende garantie omvat het alsnog op juiste wijze verrichten van ondeugdelijk verricht onderhoud.

12.     AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1    In alle gevallen waarin ICT gehouden is tot betaling van vergoeding van schade, ongeacht de wettelijke grondslag van de aansprakelijkheid en in alle gevallen per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van ICT wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van ICT beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde, althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Ingeval van duurovereenkomsten wordt als "factuurwaarde" aangemerkt het bedrag dat door ICT is gefactureerd voor Diensten verricht in de periode van drie maanden vooraf gaande aan het schadeveroorzakende feit, zulks onder aftrek van eventueel over die periode en voor die werkzaamheden gecrediteerde bedragen, op grond van de duurovereenkomst waaronder de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien ICT binnen één Overeenkomst meerdere malen gehouden is tot vergoeding van schade zal de maximale cumulatieve schadevergoeding nooit hoger zijn dan de waarde van de betreffende Overeenkomst.

12.2    ICT is, in verband met een door ICT gepleegde onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, nimmer gehouden tot betaling aan Opdrachtgever van indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan ICT voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan ICT voorgeschreven toeleveranciers).

12.3    De beperkingen zoals weergegeven in artikel 12.1 en artikel 12.2 zijn niet van toepassing indien en in zoverre de geleden schade door opzet of bewuste roekeloosheid van ICT of haar eigen leidinggevende ondergeschikten is veroorzaakt.

12.4    De artikelen 12.1 tot en met 12.3 zijn van overeenkomstige toepassing op door ICT verstrekte vrijwaringen en garanties.

12.5    Indien partijen naast het recht op schadevergoeding een boete zijn overeengekomen, zullen de eventueel verbeurde contractuele boetes en uitgekeerde en/of uit te keren bedragen op grond van vrijwaringen in mindering worden gebracht op de eventuele schadevergoeding ter zake dezelfde gebeurtenis.

12.6    Iedere vordering jegens ICT, behalve die welke door ICT is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

12.7    Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het geleverde door leveranciers of onderaannemers van ICT aan ICT kunnen worden tegengeworpen, zullen door ICT ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

12.8    De werknemers van ICT of door ICT voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.

12.9    Opdrachtgever zal ICT, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door ICT van de Overeenkomst.

13.     VRIJWARING INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1    ICT vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuken op octrooi-, auteurs- en/of merkrechten welke in verband staan met (het gebruik van) de door ICT zelf ontwikkelde Software. De aansprakelijkheid van ICT ten aanzien van voornoemde inbreuken is volledig en uitsluitend beperkt tot de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel 13.

13.2    In geval in rechte wordt vastgesteld dat het gebruik van de Software of enig deel ervan, inbreuk maakt op octrooi-, auteurs- en/of merkrechten van enige derde, en als gevolg daarvan Opdrachtgever het gebruik van de Software of enig deel ervan kan worden en/of wordt ontzegd door of namens de rechthebbende, zal ICT voor haar rekening, te harer beoordeling en naar haar keuze:

 1. hetzij voor Opdrachtgever het recht verkrijgen om het gebruik van de Software of het betreffende deel ervan voort te kunnen zetten;
 2. hetzij de Software of het betreffende deel ervan vervangen door programmatuur die geen inbreuk maakt als hiervoor bedoeld;
 3. hetzij de Software zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd;
 4. hetzij de Software of het betreffende deel ervan terugnemen tegen vergoeding van een alsdan door ICT in redelijkheid vast te stellen bedrag.

13.3    Een conform artikel 13.2 aangebrachte wijziging en/of vervanging van de Software of het betreffende deel ervan zal zo mogelijk niet tot gevolg hebben dat Opdrachtgever op substantiële wijze in de gebruiksmogelijkheden van de Software wordt beperkt.

13.4    De verplichting tot vrijwaring als bedoeld in dit artikel vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de Software heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT of indien een inbreuk anderszins verwijtbaar of toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

14.     BETALING EN ZEKERHEID

14.1    Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. ICT heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

14.2    Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

14.3    Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet conform de voorgaande artikelen voldoet is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van ICT op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever aan ICT een vertragingsrente verschuldigd van een percentage gelijk aan het dan geldende promesse disconto van De Nederlandsche Bank plus twee (2) procent.

15.     VERTROUWELIJKHEID EN VARIA

15.1    De partijen zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van enige Overeenkomst melding maken. Informatie is vertrouwelijk indien zij door de verstrekkende partij - wanneer in stoffelijke vorm openbaar gemaakt - wordt gemarkeerd of aangeduid als “Vertrouwelijk” of met woorden van soortgelijke strekking voordat de informatie openbaar wordt gemaakt aan de ontvangende partij, ofwel - wanneer mondeling of visueel openbaar gemaakt - voorafgaand aan de openbaarmaking als zodanig wordt aangeduid en schriftelijk wordt samengevat door de verstrekkende partij. De geheimhoudingsplicht is van toepassing tijdens de looptijd en tot 2 jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

15.2    Opdrachtgever verbindt zich om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om de Software en de Documentatie geheim te houden. Deze verplichting geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede na beëindiging ervan.

15.3    Zowel Opdrachtgever als ICT zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden daarna onthouden van het werven (als werknemer of als contractant via een derde) van elkanders personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

15.4    Opdrachtgever zal op verzoek van ICT aan ICT apparatuur, materialen, (kantoor)ruimte, telecommunicatiefaciliteiten en gegevens op informatiedragers ter beschikking stellen, zulks ter uitvoering van de Diensten die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Alle zaken dienen te voldoen aan de specificaties van ICT.

15.5    Opdrachtgever is gehouden om desgewenst een of meer werknemers aan te wijzen die voor ICT als contactpersoon zullen fungeren.

15.6    Indien enige bepaling(en) van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is(zijn) of vernietigd wordt(en), zullen de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt(en) genomen.

16.     MEER- EN MINDERWERK

16.1    Wanneer omstandigheden ontstaan die leiden tot een kostenverhoging of kostenverlaging, dan zal ICT Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

16.2    Kostenverhogende omstandigheden die niet aan ICT te wijten zijn, worden verrekend als meerwerk op de wijze als bepaald in artikel 16.4, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In overige vergelijkbare omstandigheden treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg om tot een rechtvaardige onderlinge verrekening te komen. Meerwerk behoeft voorafgaande schriftelijke overeenstemming. Minderwerk zal op dezelfde wijze worden verwerkt als meerwerk.

16.3    Er is in ieder geval sprake van meer- en minderwerk:

 1. in geval van overeengekomen wijziging in de omvang van de te leveren zaken of Diensten (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
 2. in geval van afwijkingen van de bedragen van overeengekomen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 3. in de gevallen als in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaald.

16.4    Verrekening van het meer- en minderwerk geschiedt zoveel mogelijk ineens bij de eerstvolgende factuur tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

17.     OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1    ICT is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten indien en zodra Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. In dat geval komen alle kosten van de opschorting voor rekening van Opdrachtgever.

17.2    Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voorzover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zulks ter keuze van de beëindigende partij:

 1. indien aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend of zij in staat van faillissement is verklaard;
 2. indien de wederpartij in strijd handelt met het in de Overeenkomst bepaalde en, nadat zij daarom schriftelijk in gebreke is gesteld, niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen nakomt;
 3. indien de wederpartij in strijd met de Overeenkomst heeft gehandeld en nakoming of herstel niet (meer) mogelijk is, waaronder mede wordt begrepen een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in artikel 4 (rechten met betrekking tot Software, Hardware en Documentatie);
 4. indien de wederpartij herhaaldelijk is tekort gekomen in de nakoming of zodanig is tekort gekomen in de nakoming dat voortzetting van de Overeenkomst van de andere partij in redelijkheid niet meer kan worden gevergd;
 5. In gevallen onder c. en d. van artikel 17.2 is het geven van een termijn als in b. niet nodig.
18.     GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1    Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam en hogere rechters, tenzij ICT aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

18.2    De verhouding tussen partijen is, ook tijdens de Onderhandelingen, uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.     INCONSISTENTIE TUSSEN DE NEDERLANDSE TEKST EN VERTALING(EN)

19.1    Ingeval van inconsistentie tussen de Nederlandse versie van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en enige vertaalde versie van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse versie bindend.

BIJZONDERE BEPALINGEN

20.     ONTWIKKELING EN AANPASSING VAN SOFTWARE

20.1    Indien is overeengekomen dat ICT Software zal ontwikkelen of Software zal aanpassen dan zal ICT de Software ontwikkelen en/of aanpassen in overeenstemming met het door beide partijen ondertekende document waarin de Specificaties zijn vervat. Opdrachtgever erkent dat de Specificaties mede zijn gebaseerd op door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, waarbij Opdrachtgever instaat voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.

20.2    In de in artikel 20.1 bedoelde gevallen zal door middel van een door de Opdrachtgever uit te voeren acceptatietest worden vastgesteld of ICT aan de door haar verstrekte opdracht heeft voldaan. Zulks is het geval indien uit de acceptatietest blijkt dat de Software in essentie in overeenstemming met de in artikel 20.1 genoemde Specificaties functioneert.

Ter gelegenheid van het slagen van de acceptatietest zal Opdrachtgever binnen drie dagen na het slagen van de acceptatietest een verklaring ondertekenen en aan ICT overhandigen waarin het slagen van de test wordt bevestigd.

De acceptatietest zal bestaan uit het uitvoeren van een nader overeen te komen verzameling testsituaties (“het Testplan”). Opdrachtgever of ICT zal op eerste verzoek van ICT respectievelijk Opdrachtgever een voorstel voor een dergelijke Testplan doen.

20.3    Indien de Software op, naar het oordeel van ICT, niet-essentiële onderdelen van de in artikel 20.1 genoemde Specificaties afwijkt, dan zal dit niet tot gevolg hebben dat de acceptatietest niet is geslaagd. Dergelijke afwijkingen zullen in de in artikel 20.2 genoemde verklaring worden vermeld en ICT zal zich inspannen om die afwijkingen zo spoedig mogelijk te herstellen.

20.4    Zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever schriftelijk aan ICT heeft medegedeeld dat:

a.  de voortgang van de acceptatietest zodanig door afwijkingen van de in artikel 20.1 genoemde Specificaties wordt belemmerd dat de test redelijkerwijs geen voortgang kan hebben;

of

b.  de acceptatietest door afwijkingen van in artikel 20.1 genoemde Specificaties niet is geslaagd;

zal ICT aanvangen met het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om de voortgang respectievelijk het slagen van de acceptatietest te bewerkstelligen. Vervolgens zal de acceptatietest worden voortgezet dan wel opnieuw worden aangevangen, waarna de regeling van dit artikel toepassing vindt totdat de acceptatietest is geslaagd.

20.5    Indien Opdrachtgever niet uiterlijk drie dagen na het verstrijken van de termijn die in de planning of in een ander document voor het uitvoeren van de acceptatietest is voorzien, één van de in artikel 20.4 bedoelde mededelingen heeft gedaan noch de in artikel 20.2 genoemde verklaring aan ICT heeft overhandigd, geldt de acceptatietest als geslaagd en staat vast dat ICT aan de haar verstrekte opdracht heeft voldaan.

20.6    Indien Opdrachtgever vóór het moment van acceptatie enig gebruik (anders dan voor testdoeleinden) van de Software maakt, zal de Software reeds als volledig geaccepteerd gelden vanaf de aanvang van voornoemd gebruik.

20.7    Indien deel-acceptatietests zijn overeengekomen dan geldt met betrekking tot die deel-acceptatietests dezelfde procedure als in de artikelen 20.2 tot en met 20.6 is vervat.

20.8    Indien niet is bepaald gedurende welke periode de (deel)acceptatietest(s) zal/zullen worden uitgevoerd dan zal/zullen de test(s) gedurende veertien (14) dagen na ter beschikkingstelling van de Software worden uitgevoerd.

20.9    Indien is overeengekomen dat een Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd dan is ICT gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd dan wel - indien de fase met een deel-acceptatietest wordt afgesloten - de betreffende deel-acceptatietest is geslaagd.

20.10  De in de artikelen 20.2 tot en met 20.9 vervatte procedure geldt ook indien ICT standaardsoftware aan de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld en in afwijking van artikel 6.2 is overeengekomen dat door de Opdrachtgever een acceptatietest dient te worden uitgevoerd.

21.     DETACHERING

21.1    Onder detachering in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zal worden verstaan de situatie waarin ICT één of meerdere medewerker(s) van ICT (in dit artikel 21 aangeduid als “de Medewerker(s)”) op tijdelijke basis aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, welke Medewerker(s) voor – en onder leiding en toezicht c.q regie van – Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden (in dit artikel 21 aangeduid als “de Werkzaamheden”) zullen verrichten, een en ander als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.

21.2    ICT zal Medewerker(s) ter beschikking stellen die gedurende de overeengekomen termijn de Werkzaamheden zullen verrichten op basis van een inspanningsverplichting, waarbij ICT nimmer verantwoordelijk is voor het resultaat van de Werkzaamheden.

21.3    Onverminderd het bepaalde in artikel 15.4, zal Opdrachtgever de Medewerker(s) een redelijke kantoorruimte ter beschikking stellen waar de betreffende Medewerker(s) de Werkzaamheden kan (kunnen) uitvoeren. Deze kantoorruimte dient te voldoen aan de geldende ARBO-, gezondheids-, veiligheids- en overige wettelijke eisen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart ICT tegen alle claims van de Medewerker(s) jegens ICT bij het niet voldoen aan dit artikel 21.3.

21.4    ICT heeft het recht om de bij Opdrachtgever werkzame Medewerker(s) te vervangen, mits daardoor (a) de kwaliteit van de Werkzaamheden gewaarborgd blijft en (b) de overeengekomen einddatum alleen wordt verlengd met de eventuele inwerktijd van de vervangende Medewerker.

21.5    Indien de vervangende Medewerker een inwerktijd nodig heeft, hetgeen door beide partijen in overleg bepaald zal worden, dan zal deze inwerktijd:

 1. bij opdrachten die een totale looptijd van meer dan drie maanden betreffen, maximaal tien werkdagen duren;
 2. bij opdrachten die een totale looptijd van minder dan drie maanden betreffen, maximaal vijf werkdagen duren.

21.6    De inwerktijd wordt niet aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en kan de overeengekomen duur van de Werkzaamheden verlengen.

21.7    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de in de Overeenkomst genoemde tarieven voor de Medewerker(s) tot en met 31 december van het dan actuele kalenderjaar. ICT is gerechtigd om de tarieven éénmaal per jaar, in januari, te wijzigen.

21.8    ICT en de Medewerker(s) zijn jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van een fout van de Medewerker(s) in de uitvoering van de Werkzaamheden.

21.9    Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door Medewerker(s) te verrichten Werkzaamheden aan of met intellectuele eigendomsrechten die al eigendom zijn van ICT of van een derde partij berusten bij creatie onmiddellijk bij ICT. Alle andere intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door Medewerker(s) te verrichten Werkzaamheden berusten bij creatie onmiddellijk bij Opdrachtgever. ICT zal op eerste verzoek van Opdrachtgever meewerken aan overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever.

21.10  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle geschikte licentie overeenkomsten of andere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van eventueel auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, modellen en uitvindingen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart ICT en de Medewerker(s) voor de gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden, mede inhoudende alle directe en indirecte schade die ICT kan lijden als gevolg van dergelijke inbreuken.

21.11  Opdrachtgever dient een verzekering af te sluiten met betrekking tot de Medewerker(s) in verband met eventuele vordering(en) van derden ten gevolge van het uitvoeren van de Werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart ICT en de Medewerker(s) tegen iedere aanspraak van een derde ter zake.

21.12  ICT verplicht zich tot tijdige en volledige afdracht van de voor de Medewerker(s) te betalen loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen die verschuldigd zijn krachtens de wetgeving van het land waar ICT is gevestigd en vrijwaart Opdrachtgever tegen iedere aanspraak ter zake.

ONDERHOUD

 22.     ONDERHOUD ALGEMEEN

22.1    Deze bepalingen omtrent onderhoud zijn enkel van toepassing indien ICT en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen dat ICT onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren.

22.2    ICT zal zich naar beste kunnen inspannen om het onderhoud met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. ICT zal het onderhoud verrichten conform de met Opdrachtgever overeengekomen onderhoudsovereenkomst en de daarin beschreven methodieken. ICT is slechts gehouden tot het behalen van bepaalde serviceniveaus indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de betreffende onderhoudsovereenkomst.

22.3    Indien is overeengekomen dat ICT de Software en/of Hardware zal onderhouden dan begint dit onderhoud uiterlijk onmiddellijk na het einde van de garantieperiode. Het onderhoud bestaat uit het herstel van Onvolkomenheden, een en ander conform de navolgende bepalingen.

22.4    Opdrachtgever staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften ter zake de Software en Hardware waaraan ICT onderhoudswerkzaamheden verricht in acht zijn genomen, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Opdrachtgever vrijwaart ICT tegen alle claims ter zake.

22.5    Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Software en/of Hardware gedurende de periode dat ICT deze in zijn bezit heeft ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud. Het is aan de Opdrachtgever om dit risico op adequate wijze te verzekeren. Alvorens Software en/of Hardware aan ICT beschikbaar te stellen, draagt de Opdrachtgever er zelf zorg voor dat de noodzakelijke reservekopieën (Back-up’s) zijn gemaakt.

22.6    Indien de Software en/of Hardware gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst naar het oordeel van Opdrachtgever Onvolkomenheden bevat dan dient Opdrachtgever dit onverwijld - doch uiterlijk veertien (14) dagen na het blijken van de Onvolkomenheden - schriftelijk aan ICT mede te delen.

22.7    Het bepaalde in artikel 10.4 en artikel 10.6 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is nadrukkelijk tevens van toepassing op onderhouds werkzaamheden.

22.8    Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens en het uitvoeren van dataconversie valt niet onder onderhoud. Op verzoek van Opdrachtgever en voor zover redelijkerwijs mogelijk, is ICT echter bereid om, in overleg met Opdrachtgever en tegen vergoeding van door ICT in rekening te brengen kosten, verminkte of verloren gegane gegevens te trachten te herstellen c.q. dataconversie uit te voeren.

22.9    Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de Overeenkomst tot levering van de Software en/of Hardware een onderhoudsovereenkomst met ICT is aangegaan, kan ICT niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

22.10  ICT behoudt zich het recht voor om haar onderhoudsverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de Software en Hardware omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van ICT, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van ICT en/of derden die ter uitvoering van het onderhoud door ICT zijn ingeschakeld, met zich brengen.

23.     ONDERHOUD SOFTWARE

23.1    Indien is overeengekomen dat ICT de Software zal onderhouden dan zal dit onderhoud uitsluitend de laatste aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en de daaraan onmiddellijk voorafgaande versie of release betreffen. Andere versies en releases zullen niet (meer) worden onderhouden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen heeft Opdrachtgever geen aanspraak op levering van de broncode en de materialen die voor het verrichten van onderhoud nodig zijn. Het onderhoud heeft uitsluitend betrekking op Software voor zover in een voor gegevensverwerkende apparatuur leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige apparatuur leesbaar materiaal.

23.2    Het onderhoud zal zich enkel uitstrekken tot Software die vooraf is opgenomen in de betreffende softwarelijst, welke lijst Opdrachtgever in overleg met ICT accuraat zal houden. Onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van Software dat op het moment van uitvoering niet op de softwarelijst vermeld is zal op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven worden uitgevoerd.

23.3    ICT is gerechtigd om de Software, alsmede de Hardware waarop de in onderhoud te nemen Software is geïnstalleerd, te keuren alvorens het onderhoud te starten. Naar aanleiding van de resultaten van deze keuring is ICT gerechtigd om de betreffende Software niet in onderhoud te nemen, dan wel om nadere voorwaarden te stellen aan het onderhoud. Onder nadere voorwaarden wordt in ieder geval verstaan het conform aanwijzingen en instructies van ICT aanpassen en/of upgraden van de Software, Hardware, systeemprogrammatuur of verbonden netwerken.

23.4    ICT is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties (‘work arounds’) in de Software aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde Software dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de Software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig zal Opdrachtgever de daarbij gebruikte software en gebruikersomgeving aanpassen.

24.     ONDERHOUD HARDWARE

24.1    Het onderhoud zal zich enkel uitstrekken tot Hardware die vooraf is opgenomen in de betreffende hardwarelijst, welke lijst Opdrachtgever in overleg met ICT accuraat zal houden. Onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van Hardware dat op het moment van uitvoering niet op de hardwarelijst vermeld is zal op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven worden uitgevoerd.

24.2    ICT draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de Hardware. ICT zal, indien dit is overeengekomen, de voor het hardwareonderhoud relevante gegevens omtrent de aan de Hardware verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in haar administratie. ICT zal Opdrachtgever op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

24.3    Terzake van back-up kopieën van gegevens en Software is het gestelde in artikel 22.5 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

24.4    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn in de onderhoudsprijs onder andere niet begrepen:

 1. vervanging van onderdelen. Dit geschiedt indien dit naar het oordeel van ICT noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. Hieronder vallen tevens werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie en/of modificaties en updates of upgrades van de Hardware. De vervangen onderdelen worden, na gehele betaling, eigendom van Opdrachtgever;
 2. het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, (magnetische of digitale) opslagmedia en inkt- of tonercartridges, inktlinten, papier, laserkoppen, accu‘s, batterijen, of antennes;
 3. de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudswerkzaamheden voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel of werkzaamheden door anderen dan ICT of diens hulppersonen;
 4. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van Hardware of werkzaamheden ten gevolge hiervan;
 5. storingen die zich voordoen indien de Hardware niet wordt gebruikt in de normale kantoor of productie omgevingscondities waar deze behoren te staan;
 6. storingen of schade die verband houden met gebruik of installatie van niet door de fabrikant voorgeschreven verbruiksartikelen of onderdelen.

 

25.     OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN

25.1    Indien de dienstverlening van ICT bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training kan ICT steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling(en) verlangen.

25.2    De Overeenkomst tussen ICT en de Opdrachtgever komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van ICT van de door Opdrachtgever aangevraagde opleiding, cursus of training middels een door Opdrachtgever ondertekend inschrijfformulier. Hierdoor wordt het inschrijfformulier de Overeenkomst.

25.3    Inschrijving voor ‘open inschrijving’ opleidingen, cursussen of trainingen geschiedt op volgorde van aanmelding. In geval van over-inschrijving van het aantal deelnemers treedt artikel 25.4 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden in werking. Voorlopige aanmeldingen dienen binnen drie (3) werkdagen definitief gemaakt te worden bij gebreke waarvan de aanmelding komt te vervallen.

25.4    Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van ICT aanleiding geeft, is ICT gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, dan wel te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen of deze op een andere datum of een ander tijdstip te laten plaatsvinden zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade van Opdrachtgever. In dergelijke gevallen wordt de Opdrachtgever op de hoogte gebracht en heeft de Opdrachtgever keuze uit een alternatieve cursus, indien van toepassing, of gehele restitutie van zijn inschrijfgeld, indien reeds betaald.

25.5    ICT is enkel gebonden aan annuleringen die schriftelijk zijn geschied. Bij een schriftelijke annulering door Opdrachtgever tot dertig (30) dagen voor de aanvang van de betreffende opleiding, cursus of training wordt vijftig (50) % van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering vanaf dertig (30) dagen tot één week voor de aanvang van de betreffende opleiding, cursus of training wordt vijfenzeventig (75) % van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering binnen één week voorafgaande aan de aanvang van de opleiding, cursus of training wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

25.6    Opdrachtgever is, in overleg met ICT, gerechtigd om een andere deelnemer naar de betreffende opleiding, cursus of training te sturen dan de origineel aangemelde deelnemer. Vervanging van een deelnemer dient uiterlijk twee (2) dagen voor aanvang van de betreffende opleiding, cursus of training te worden geregeld en schriftelijk door Opdrachtgever te zijn bevestigd.

25.7    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in deze met name begrepen auteursrechten, met betrekking tot de door ICT verstrekte (opleiding-, cursus- of training)materialen (waaronder mede begrepen Software) en andere gegevens ten behoeve van de opleiding, cursus of training berusten uitsluitend bij ICT en/of haar licentiegevers en blijven aldaar berusten. Derhalve is het Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van ICT niet toegestaan het (opleiding-, cursus- of training)materiaal (waaronder mede begrepen Software) of andere gegevens te gebruiken anders dan in het kader van de door ICT verstrekte opleiding, cursus of training of als naslagwerk door de deelnemer na het volgen van de betreffende opleiding, cursus of training. Ieder ander gebruik, waaronder begrepen openbaarmaking aan derden, is uitdrukkelijk verboden.

25.8    Klachten over een gevolgde opleiding, cursus of training dienen uiterlijk veertien (14) dagen na het einde van de betreffende opleiding, cursus of training - schriftelijk en goed gemotiveerd - aan ICT te worden medegedeeld. Het indienen van een klacht laat nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

  Versie: Februari 2009.

Aanvullende Voorwaarden op de Algemene voorwaarden van vennootschappen behorende tot de ICT-groep

Indien een Opdrachtgever binnen een periode van 15 werkdagen tot 5 werkdagen voor de aanvang van de Opleiding schriftelijk (waaronder ook een e-mail wordt verstaan) verzoekt om verschuiving van de Opleiding en Improve met deze verschuiving instemt, wordt 15% van het factuurbedrag aan administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventueel gemaakte kosten (waaronder reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld examen en/of verblijf) verschuldigd.

Verschuiven binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de Opleiding, alsmede ‘no show’ (niet aanwezig zijn), wordt conform artikel 25.5 van de Voorwaarden als annulering binnen één week afgehandeld.